СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 12 часот, кандидатот Ристе Спасовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договорна солидарност на должниците во домашното и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје