СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.06.2021 година (понеделник) во 10 часот, кандидатката Елена Стефковска, студентка на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи и правото на судење во разумен рок во управната постапка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје