СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 20.9.2021 година (понеделник) во 11 часот, кандидатката Моника Милошевска, студент на втор циклус студии – насока финансово право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Фискални предизвици во услови на пандемијата КОВИД-19: Случајот на Република Северна Македонија“ од преку платформата Microsoft Teams (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgxNDEzY2QtZGYzMy00OTBmLWJlM2MtYTI5MmYzZjYyODJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје