СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.09.2021 година (вторниј) во 10.00 часот, кандидатката Aлександра Василкова, студентка на втор циклус студии – насока насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Значењето на владението во стварноправните односи“; преку платформата на MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје