СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 08.10.2021 година (петок) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Улогата на дигиталните медиуми во процесот на креирање и водење политички кампањи“ од кандидатката Мелина Јанчева, студентка на втор циклус студии – насока применета политика и политички систем. Одбраната ќе се одржи на електонската платформа MS Teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

01/10/2021