СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 14.10.2021 година (четврток) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Казнено-правни и криминолошки аспекти на рецидивизмот “ од кандидатот Софија Христовска, студент на втор циклус студии – казнено право. Одбраната ќе се одржи на електронската платформа ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

06/10/2021