СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Наплата на нефункционална кредитна изложеност од аспект на монетарната регулатива и практична примена“ од кандидатката Катарина Герасимовска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право. Одбраната ќе се одржи преку платформата Microsoft Teams(линк:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjM4MGY3MzEtN2JiOC00NTM5LWIyYmYtOGZjY2VkMTYzZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021