СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.11.2021 година (понеделник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Заштитата на личните податоци во македонското и правото на Европската Унија“ од кандидатката Марија Даниловска , студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи преку електронската платформа MS Teams

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

8/11/2021