СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.12.2021 година (четврток) во 12.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правна анализа на данокот на додадена вредност во Република Северна Македонија во периодот 2000-2021 година“ од кандидатот Бојан Спировски, студент на втор циклус студии – финансово право . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZiZTRhZjYtMDI2YS00MWM2LWE2MGItMGM1M2NiNzg1M2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d )