СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 13.12.2021 година (понеделник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Положбата и улогата на државниот правобранител како застапник во парничната постапка“ од кандидатката Шефије Синани, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата Microsoft Teams