СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Едина Беровиќ, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Нотарски тестамент во македонското и споредбеното право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

10/01/2022