СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Сара Нешкоска  Клучната улога на реторичките вештини во корпоративното управување08.03.2022 (Вторник)12:00Стара сала за ННС

01/03/2022