СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.03.2022 година ( петок) во 13 часот, кандидатката Татјана Васиќ Бозаџиева, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правен режим на трансплантацијата во македонското и споредбеното право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

03/03/2022