СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2022 година (среда) во 10 часот кандидатката Николина Ѓорѓевска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Причини за развод на брак во македонското и споредбеното право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопјеѓ

05/04/2022