СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.10.2022 година (Вторник) во 11 часот,  кандидатката Теодора Биноска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договори за осигурување од професионална одговорност во македонското право и практика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје