СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Бранко Костовски  Биомедицинскo потпомогнато оплодување со гестациски носител во Република Северна Македонија de lege lata – de lege ferenda14.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Сандра ЈакимовскаПравни импликации од примената на преимплантациската генетска дијагноза и пренаталната генетска дијагноза14.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:30Стара сала за ННС

03/11/2022