СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Радмила Глигорова ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Конвергенција на Трговските марки и Индустрискиот дизајн: правна рамка и практична примена“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје