СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Јована Ивановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Државата во улога на штетник при посебни случаи на одговорност“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје