СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 11 часот, кандидатот Христијан Кипровски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Споредбена анализа и применливост на регресот и суброгацијата како права од облигационите односи од договорот за осигурување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје