СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Магдалена Недановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Споредбено-правни аспекти на договорот за пренос на лични податоци“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје