СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Бојан Кордалов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трансформација на традиционалниот поим за медиум во дигиталната ера – интеграциски модел“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје