СООПШТЕНИЕ

Во прилог ви е даден докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот Никола Ѓоршевски.