С О О П Ш Т Е Н И Е 

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.01.2020 година (петок) во 10 часот, кандидатот М-р АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВСКИ ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,Финансиско-правни аспекти на моделите и ризиците во јавно-приватните партнерства: состојби и перспективи

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ННС под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје