Отворен повик за студенти за платена практикантска работа во Национален демократски институт (НДИ)

Национален Демократски Институт (НДИ) во Северна Македонија се објавува отворен повик за програмски асистент (практикант) во НДИ Северна Македонија. Оваа пракса е отворена само за студенти запишани на Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје кои се во последната година од додипломски студии и студентите запишани на втор циклус студии. Ова претставува одлична можност за студентите да се стекнат со вредно искуство во меѓународна организација која е присутна во Северна Македонија веќе 30 години. Рокот за пријавување е до 25.11.2022
Треба да се поднесат CV и мотивационо писмо на англиски на science@students.ukim.mk
Повеќе информации може да најдете на следниот линк. ЛИНК

Отворен повик за студенти за платена практикантска работа во Национален демократски институт(НДИ)

        Согласно потпишаниот меморандум за соработка помеѓу Национален демократски институт (НДИ), Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје и Универзитетското студентско собрание при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје го објавуваме отворениот повик за студенти за платена практикантска работа во НДИ.

      Повикот е отворен за студенти од последната година на додипломски студии, како и за студенти од втор и трет циклус на студии од сите програми на факултетот. Повеќе детали може да најдете во прикачениот документ. Рокот за аплицирање е до 24 Март.Детали за повикот на следниот линк:  https://drive.google.com/file/d/1UE9tzIHjxvRNtVcjc6v4iOzVdEZBcJlE/view?fbclid=IwAR3krjUwsJ6tlzJxxpHBjcS0sGHpWv_zJRRLzvpwnBHhcgBGylmhmOYwuyM

  За било какви прашања од студентите може директно да контактирате на меиловите science@students.ukim.mk и donev.edu@gmail.com како и на 077 507 202

ОГЛАС

Согласно член 3 од Правилникот за постапка за издавање под закуп на недвижен имот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.400/2018) и овластувањето од Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 13-325/2 од 06.03.2020 година година, Деканот на Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје распишува

О Г Л А С бр. 3/2020

за издавање на недвижен имот под закуп

 

  1. Закуподавач

Закуподавач на недвижниот имот, предмет на овој јавнен повик е Правен факулет „Јустинијан први“ – Скопје при Уни­верзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

  1. Предмет и услови на издавање под закуп

Се издава под закуп недвижен имот:

2.1. Недвижен имот за отворање на бифе со површина од 181 метри квадратни (главен простор) и 10 метри квадратни (внатрешен магацин), вкупно 191 метри квадратни кој се наоѓа во состав Факултетот, за продажба на прехранбени производи и безалкохолни пијалоци.

2.2. Недвижен имот како помошна просторија за потребите на бифето под точка 2.1. на овој оглас со површина од 67,2 метри квадратни и кујна од 11,5 метри квадратни со вкупна површина од 78,7 метри квадратни (наставнички клуб).

Поблиските услови за закуп се дефинирани со документацијата за јавниот повик. Критериум за избор е економски најповолна понуда.

  1. Документација за огласот

Техничката документацијата за огласот е објавена на интернет страницата на факулетот www.pf.ukim.edu.mk и може да се подигне од архивата на Факулетот, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот до крајниот рок за поднесување на понуди.

  1. Право на учество

Право да достави понуда и да учествува во постапката има секое заинтересирано домашно правно лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на јавниот повик и кое ги исполнува условите наведени во документацијата.

  1. Времетраење на повикот и доставување на понуди

Јавниот повик трае 7 (седум) работни дена од денот на обја­вувањето. Понудите се доставуваат во затворен плик без ознаки во архивата на Правниот факулет „Јустинијан Први“ – Скопје. Крајниот рок за доставување на понудите е на 11.06.2020 во 15:00 часот. Јавното отварање на понудите ќе се изврши во просториите на Факулетот во терминот определен во Техничката документација по огласот.

Техничка документација – преземете тука.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Правен факулет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/06/2020