Термини за полагања во Јунската испитна сесија 2019/20 година

ПРВ ЦИЛКУС

Меѓународно приватно право – 3 декада
ПИТ (2 и 3 група) – 1, 2 и 3 декада
Вовед во правото – 1, 2 и 3 декада
ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО – 1, 2ра и 3та декада
МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО -1, 2ра и 3та декада
Меѓународно приватно право – 1 и 2 декада
Применета економика – правни студии – 1, 2 и 3та декада
Применета економика – новинарство – 1, 2 и 3та декада
ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – 1,2 и 3 декада
МАРКЕТИНГ – 1, 2 и 3 декада

ВТОР ЦИКЛУС

ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ – ВТОР ЦИКЛУС – 1,2 и 3 декада
Брендирање и рекламирање – 1, 2 и 3 декада
Деловно опкружување на РМ – 1, 2 и 3 декада
Маркетинг и медиуми, маркетинг – опционен -1,2 и 3 декада

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од втора година политички студии, втора година политички студии на англиски јазик и трета година студии по новинарство дека постапувајќи по Известувањето за постапување донесено од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија бр.14-3812/1 поради прекинот на настава во период од 14 дена почнувајќи од 11.3.2020 година, катедрата по административно право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ овозможува наставните обврски да се изведат по електронски пат.

Во таа насока, покрај доставените материјали за соодветните тематски единици студентите можат да се пријават за изработка на проектна задача во форма на писмен есеј (до две страници пишан текст, фонт 12, проред 1.5 на формат А4), на зададена тема како индивидуална работа или како групна задача на најмногу три студенти. Во прилог на соопштението се електронските материјали како и областите од кои можат да се одберат теми за изработка на проектна задача.

Изработените проектни задачи студентите можат по електронски пат да ги достават до кој било од наставниците и соработникот од катедрата ангажирани на предметот јавна администрација:

Проф. д-р Борче Давитковски: bdavitkovski@yahoo.com; b.davitkovski@pf.ukim.edu.mk;

Проф. д-р Ана Павловска Данева: anapd222@yahoo.com; a.pavlovskadaneva@pf.ukim.edu.mk;

Проф. д-р Драган Гоцевски: dragangocevski@gmail.com; d.gocevski@pf.ukim.edu.mk;

М-р Константин Битраков: bitrakovk@gmail.com.

Во прилог се материјалите во zip форма.

ВЛЕЗНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО (ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ МК И НОВИНАРСТВО) И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО ЗА МАРТОВСКО-АПРИЛСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР Љ. СПАСОВ СЕ ОДЛОЖУВА ДО КРАЈОТ НА ВРЕМЕНИОТ ПРЕКИН НА НАСТАВАТА. ЗА НОВИОТ ТЕРМИН ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Оценки по предметот Јавна администрација ќе се земаат на 30.9.2019 во 10 ч., во каб. 13.

Резултатите преземете ги ТУКА.

Катедра по административно право и јавна администрација