Гелев, д-р Димитар

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за деловно право и економски науки
КатедраПраво на друштва
Предмети на прв циклус студииПраво на друштва
Предмети на втор циклус студии1. Право на хартии од вредност 2. Стечај и стечајна постапка 3. Трговско право – применета програма 4. Енергетско право 5. Медиумско право 6. Право на телекомуникации 7. Банки, берзи и инвестициони фондови 8. Осигурување 9. Право на задруги 10. Право на асоцијации (здруженија) и фондации 11. Право на професионални услуги и професионални организации 12. Меѓународно право на хартии од вредност 13. Право на системи за порамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање) 14. Фидуцијарно право 15. Рударско право 16. Право на регулација на води 17. Претпријатие 18. Општи деловни услови 19. Право на природни монополи и конкурентско право 20. Право на урбанизам и градење 21. Медицинско право
Предмети на трет циклус студии1. Право на друштва 2. Право на хартии од вредност 3. Банки, берзи и инвестициски фондови 4. Корпоративно управување 5. Инсолвентско право 6. Осигурување 7. Конкурентско право 8. Европско право на трговски друштва (Компаниско право на ЕУ)
Кабинет бр.30
Приемно време за студентите1. вторник 14-15 часот; 2. среда 14-15 часот;
Телефонски број во кабинет02311244 локал 250 или 3181580
Е-mail адресаgelev2000@yahoo.com