Историја на правото

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Историја на европското право58
2Историја на големите правни системи58
3Историја на Османското царство58
4Црковно право58
МОДУЛ А
1Методологија на правно-историските науки58
2Право на Стариот век3,56
3Право на Средниот век3,56
4Право на Новиот век3,56
5Историја на англиското право3,56
6Историја на француското право3,56
МОДУЛ Б
1Методологија на правно-историските науки58
2Историја на правото во античка Македонија3,56
3Правото во среновековна Македонија3,56
4Правото во Македонија под Османска власт3,56
5Државно-правните концепти во македонското ослободително движење
во втората половина на 19 век и почетокот на 20 век
3,56
6Државата и правото во Македонија во 20 век (1912-2005 г.)3,56