Изборни предмети од насоката: Применета политика и политички систем

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Социјална политика2,54
2Политичко лидерство2,54
3Демократска транзиција и консолидација2,54
4Јавен менаџмент2,54
5Политика на креирање на конкурентност2,54
6Процес на донесување одлуки во ЕУ2,54
7Буџетирање и буџетска политика2,54