Корпоративно комуницирање

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории и техники на односи со јавност3,56Преземи
2Односи со медиуми - практикум3,56Преземи
3Брендирање и рекламирање3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Деловна комуникација3,56Преземи
2Корпоративно управување3,56Преземи
3Деловни финансии3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56