МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – термин за завршен испит (казнена сесија)

Испитот по меѓународно приватно право ќе се одржи на ден 09.11.2017 година (четврток) во 09:30 часот во амф. 2. Завршниот испит се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 07.11.2017 година со поднесување на пријава и доказ за уплатен административен надоместок согласно одлуката за спроведување на казнена сесија. Право на полагање на завршен испит имаат сите студенти кои уредно ќе го пријават испитот.