Односи со јавност во спортот

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории и техники на односи со јавност3,56
2Односи со медиуми - практикум3,56
3Спортско право3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Спортска психологија3,56
2Историја на спорт и олимпизам3,56
3Теоретски основи на спортот и спортски организации и манифестации3,56
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56