Завршен испит по Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи

Се известуваат студентите  дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот Современи политички системи ќе се спроведе во следниве два термини:
Термин 1: 17.01.2018 (среда), 10:00 часот, амфитеатар 2

Термин 2: 30.01.2018 (вторник), 10:00 часот, амфитеатар 2

Студентите самостојно избираат во кој од дадените термини ќе го полагаат завршниот испит по предметот Современи политички системи. Полагањето на завршниот испит по предметот Современи политички системи ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 15.01.2018 година. При пријавувањето студентите треба да поднесат уредно пополнета пријава за испит и на неа да го наведат терминот (17.01.2018 или 30.01.2018) во кој планираат да го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем.