Правни студии – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Вовед во право47Вовед во право Проф. д-р К.Ристова-Астеруд и доц. д-р А. Спасов
2Историја на правото47Историја на правото
Историја на правото - Проф. М. Гризо
3Социологија на право47Социологија на право
4Економика47Економика

 

ВТОР СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уставно право58Уставно право
Уставно право Проф. Г. Силјановска
2Римско право47Римско право
3Општ дел на граѓанско право2,54Општ дел на граѓанско право
4Странски јазик 3,56
5Право и информатичка технологија3,56

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународно јавно право47Меѓународно јавно право
2Право на друштва47Право на друштвата
3Вовед во право на Европска унија47Вовед во право на Европска унија
4Политички систем47Наставна програма за политички систем – Правни студии
5Стварно право2,54Стварно право

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Административно право58Административно право
2Казнено право58Казнено право
258Казнено право Проф. Н. Тупанчевски и А. Деановска
3Семејно и наследно право58Семејно и наследно право
4Трудово право47Трудово право

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Филозофија на право47Филозофија на право - Проф. Д. Тасковска и Проф. А. Спасов
Филозофија на право Проф д-р Каролина Ристова-Астеруд
2Облигационо право47Облигационо право
3Применета економика47Применета економика
4Финансово право47Финансово право

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Меѓународно приватно право47Меѓународно приватно право
Трговско право47Трговско право
2Казнено процесно право47Казнено процесно право
3Граѓанско процесно право58Граѓанско процесно право