Правни студии – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Вовед во право 4 7 Вовед во право
2 Историја на правото 4 7 Историја на правото
Историја на правото - Проф. М. Гризо
3 Социологија на право 4 7 Социологија на право
4 Економика 4 7 Економика
Wordpress Table Plugin

 

ВТОР СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Уставно право 5 8 Уставно право
2 Римско право 4 7 Римско право
3 Општ дел на граѓанско право 2,5 4 Општ дел на граѓанско право
4 Странски јазик 3,5 6
5 Право и информатичка технологија 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународно јавно право 4 7 Меѓународно јавно право
2 Право на друштва 4 7 Право на друштвата
3 Вовед во право на Европска унија 4 7 Вовед во право на Европска унија
4 Политички систем 4 7 1 група
2 група
5 Стварно право 2,5 4 Стварно право
Wordpress Table Plugin

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Административно право 5 8 Административно право
2 Казнено право 5 8 Казнено право
Казнено право Проф. Н. Тупанчевски и А. Деановска
3 Семејно и наследно право 5 8 Семејно и наследно право
4 Трудово право 4 7 Трудово право
Wordpress Table Plugin

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Филозофија на право 4 7 Филозофија на право
2 Облигационо право 4 7 Облигационо право
3 Применета економика 4 7 Применета економика
4 Финансово право 4 7 Финансово право
Wordpress Table Plugin

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународно приватно право 4 7 Меѓународно приватно право
Трговско право 4 7 Трговско право
2 Казнено процесно право 4 8 Казнено процесно право
3 Граѓанско процесно право 5 8 Граѓанско процесно право
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux