Право на интелектуална сопственост (заедничка диплома)

ПредметКредитиНаставаСилабуси
1Вовед во правото на интелектуална сопственост9
2Право на патенти9
3Право на трговски марки и географски називи9
4Авторско право и сродни права9
5Економски аспекти на интелектуалната сопственост8
6Конкурентско право8
7Право на информатичка технологија8
8Меѓународно приватно право –изборен предмет9
9Право на ЕУ-изборен предмет9