Спасеновски, д-р Александар

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Институт за правно-политички науки
Катедра Уставно право и политички систем
Предмети на прв циклус студии Политички систем - политички студии, група на македонски наставен јазик; 2. Политички систем - политички студии, група на англиски наставен јазик; 3. Политички систем - студии по односи со јавноста; 4. Современи политички системи - политички студии, група на англиски наставен јазик; 5. Политички партии и интересовни групи - политички студии, група на македонски наставен јазик; 6. Политички партии и интересовни групи - политички студии, група на англиски наставен јазик; 7. Модели на демократија - политички студии, група на македонски наставен јазик; 8. Модели на демократија - политички студии, група на англиски наставен јазик.
Предмети на втор циклус студии 1. Избори и изборни системи - правни студии, мастер по уставно право, модул „а“; 2. Политички партии и интересовни групи - правни студии, мастер по уставно право, модул „а“; 3. Демократска транзиција и консолидација - политички студии, група на македонски наставен јазик, мастер по меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија; 4. Демократска транзиција и консолидација - политички студии, група на македонски наставен јазик, мастер по применета политика и политички систем, изборни предмети; 5. Демократска транзиција и консолидација - политички студии на англиски наставен јазик, мастер по применета политика и политички систем, изборни предмети; 6. Црковно право - правни студии, опциони предмети.
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. 117
Приемно време за студентите Вторник, среда и четврток од 11 до 13 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса a.spasenovski@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Александар Спасеновски