Стручна и административна служба

1. Секретар на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

м-р Ирена Трајановска
тел: 02/3117-244 лок. 105
e-mail: i.trajanovska@pf.ukim.edu.mk; itrajanovska@yahoo.co.uk

2.Одделение за студентски прашања, правни и општи работи

Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи

Александар Јордев
тел: 02/3117-244 лок. 106
e-mail: a.jordev@pf.ukim.edu.mk;   jordev@yahoo.com

Советник за ИКТ

Стефан Крстаноски
e-mail: ikt@pf.ukim.edu.mk

Советник за студентски прашања

Хамди Весели
тел: 02/3117-244 лок. 223
e-mail: h.vejseli@pf.ukim.edu.mk;

Соработник за студентски прашања

Зоран Китановски
тел: 02/3117-244 лок. 145
e-mail: z.kitanovski@pf.ukim.edu.mk

Соработник за студентски прашања

Зорица Галовиќ
тел: 02/3117-244 лок. 145
e-mail: z.galovik@pf.ukim.edu.com

Соработник за деловно работење (технички секретар)

Јагода Јованова
тел: 02/3117-244 лок. 102

Самостоен референт архивар

Зекие Кубур
тел: 02/3117-244 лок. 144
e-mail: z.kubur@pf.ukim.edu.mk

3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Советник за јавни набавки

 

4.Библиотека – Одделение за библиотечно работење

Раководител на Библиотека – Одделение за библиотечно работење

м-р Љубиша Гроздановски
тел: 02/3117/244 лок. 153
e-mail: lj.grozdanovski@pf.ukim.edu.mk ;  pfsk@yahoo.com

Советник за библиотечно работење

м-р Косте Тозија
тел: 02/3117-244 лок. 153
e-mail: k.tozija@pf.ukim.edu.mk;  kostetozija@yahoo.com

Самостоен референт библиотекар

Ердоан Кубур
тел: 02/3117-244 лок. 153
e-mail: e.kubur@pf.ukim.edu.mk;  erdoankubur@yahoo.com