ТЕРМИН ЗА ИСПИТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА: ЈУНСКА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека испитите по следните предметни програми:
• договорно право (задолжителна за насока по граѓанско право),
• право на интелектуална сопственост (задолжителна за насока по деловно право),
• Competition & Antitrust (задолжителна за насока по право на интелектуална сопственост),
• отштетно право (изборна од модул за насока по граѓанско право),
• право на интелектуална сопственост (изборна од модул за насока по граѓанско право),
• конкурентско право (опциона од деветти семестар),
• потрошувачко право (опциона од деветти семестар),
• договорно право (опциона од деветти семестар),
• интернет право (опциона од деветти семестар),
• право на интелектуална сопственост (опциона од деветти семестар),
• договори на автономната трговска практика (опциона од деветти семестар), и
• отштетно право (опциона од деветти семестар),
ќе се одржат на 07.06.2018 година, со почеток од 16:00 часот, во амф. 4.
Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит (преку Службата за студентски прашања) и доказ за уредена обврска за административна такса.