Уставно правo

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уставно право на Европа58
2Споредбено уставно58
право
3Конституционализами58
човековите права
4Уставно судство58
5Локална самоуправа58
МОДУЛ А
1Парламентарно право58
2Организација на власта3,56
3Современи политички системи3,56
4Избори и изборни системи3,56
5Политички партии и интересни групи3,56
6Уставно правна техника3,56
МОДУЛ Б
1Човекови права-применета програма58
2Уставна историја3,56
3Модели на демократија3,56
4Теорија и практика на федерализмот3,56
5Цивилно општество3,56
6Малцински права3,56