Зороска Камиловска, д-р Татјана

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за граѓанско право
КатедраКатедра за граѓанско процесно право
Предмети на прв циклус студииГраѓанско процесно право
Предмети на втор циклус студииПарнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка, Алтернативно решевање на споровите, Граѓанско процесно право на ЕУ
Предмети на трет циклус студииГраѓанско процесно право, Компаративно граѓанско процесно право, Арбитражно право, Граѓанско процесно право на ЕУ, Нотарско право
Кабинет бр.18
Приемно време за студентитепонеделник и вторник 11-12 часот
Телефонски број во кабинет02 3117 244 лок.119
Е-mail адресаt.zoroskakamilovska@pf.ukim.edu.mk; tzoroska@yahoo.com