ЕТНИЧКИ КОНФЛИКТИ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ (ЕКМО)

Предметот ЕКМО ќе се следи на следниов начин.

Студентите се задолжени да го прочитаат целиот материјал во прилог во согласност со приложениот редослед (редослед на читање на материјалите ).

· Routledge Handbook of Ethnic Conflict ( Ed. Karl Cordell and Stefan Wolff) (во прилог pdf)

· Хантингтон, С. „Судирот на цивилизациите“ Крстопати, 2010 (pdf во прилог, 19-103 стр)

· Данаилов-Фрчкоски Љ, Преговарање во конфликти на идентитети, Темплум (во прилог PPT)

· Илиевски Зоран, ,,Интегративниот модел на делење на моќта и случајот на Република Македонија” (во прилог pdf)

· Чупеска, С,А”Мултикултурна Акомодациjа”, Везилка, 2017 (е-book во прилог)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Електронските верзии од трудовите ќе ги добиете во нареден маил преку WeTransfer заради обемот на фајловите. Истите може да се симнат во рок од 7 дена, а потоа линкот не е валиден.

Откога ќе го прочитате зададениот материјал, секој студент е задолжен да изготви академски труд, а во врска со конфликт кој ќе го избере од интерактивната мапа (Интерактивна мапа за сите конфликти во светот https://ucdp.uu.se/). Студентите сами одлучуваат кој конфликт ќе го изберат и до предметниот професор доставуваат детален список со име прзиме и број на индекс за избраните т.е. пријавени трудови.

Може да ги контактирате предметните професори во врска со изработката на трудовите, а контактите се во CC на овој меил.

Академскиот труд треба да содржи референци, цитати и не смее да биде плагијат. Треба да содржи минимум 10, а максимум 18 страници со следниве параметри: фонт 12 во Times New Roman и 1.5 проред. Содржината на трудот треба да ја следи следнава структура :

I. Вовед

II. Историјат на односите на конфликтните страни

III. Причини за настанувањето на конфликтот

IV. Начини на решавање на конфликтот

V. Заклучок

VI. Библиографија

Рокот за доставување на трудовите е 30.Мај. 2020

Сите предметни професори Ви стојат целосно на располагање, преку нивните маил адреси:

Проф. д-р Зоран Илевски(z.ilievski@pf.ukim.edu.mk)

Проф.д-р Ирена Рајчиновска Пандева ( i.rajchinovskapandeva@pf.ukim.edu.mk)

Проф.д-р Ана Чупеска (a.chupeska@pf.ukim.edu.mk)

Доц. д-р Христина Рунчева Тасев (h.runcevatasev@pf.ukim.edu.mk)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux