СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје соопштува дека одбраните за кандидатите во табелата дадена во прилог ќе се одржат во стара сала за ННС во наведените термини.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

Прилог табела

Датум Час Кандидат Тема
02.06.2020 09 Ивона Чакаревска Органи на стечајна постапка
12 Фросина Павлевска Правно уредување на стечајот и на стечајната постапка и причини за долгото траење на стечајните постапки според македонското право
03.06.2020 09 Андријана Јадровска Европски прописи за режимот на водите
12 Благица Алексова Органи на стечајната постапка и намирување на побарувањата на стечајните доверители според македонското право
04.06.2020 09 Саманда Мазникар „Основање на акционерско друштво“
12 Искра Стојанова Правно уредување на односот помеѓу градежништвото и заштитата на животната средина
12.06.2020 09 Марија Кукоска Животно осигурување и видови животно осигурување
12 Маја Саздова Маркетинг анализа на малите и средните претпријатија
08.06.2020 09 Христијан Ѓорѓевиќ Договор за кредит и правни последици од задоцнето плаќање
12 Мартина Андоновска Акционерско друштво како форма на трговско друштво
09.06.2020 09 Елена Котевска Длабинската анализа како средство за анализирање на потенцијални ризици
12 Ивица Димоски “Електронско банкарство’’
11.06.2020 09 Лара Недељковиќ Структурни карактеристики на невработеноста во македонската економија
12 Данче Мирасчиска Права и обврски од банкарски договор за кредит
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux