Упис на семестар за трет циклус на студии – докторски студии.

Почитувани,

Студентите кои запишуваат II, IV и VI семестар треба да донесат пријавен лист за запишување семестар, лист за заверување на семестар, две уплатници за такса од по 50,00 ден., и уплатница за платена школарина за соодветниот семестар. Студенитите кои не се во можност да го платат семестарот можат:

  1. да поднесат барање за плаќање на семестарот на рати (пропратено со соодветни докази за неможност за плаќање)
  2. да поднесат барање за мирување на студите (со соодветна документација за спреченост за студирање).

Студентите кои го завршиле VI семестар во учебната 2017/2018 година и не евидентирале учебна 2018/2019 треба тоа да го сторат со поднесување пријавен лист за запишување семестар и 50,00 ден. уплатница за такса.

Студентите кои од која и да било причина не евидентирале семестар или учебна година или не ги ставиле студиите во мирување се смета дека своеволно го прекинале студирањето. Следствено факултетот нема никакви обврски кон нив.

Студнетите кои се запишаа на докторски студии во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 вториот, односно четвртиот семестар ќе го регулираат во текот на месец мај, за што ќе следува дополнителна информација.

Уписот на семестар ќе се одвива од 18 февруари 2019 (понеделник) до 27 февруари 2019 (среда) во период од 9:00 до 16 часот.

Студентите од говорно подрачје различно од македонскиот јазик можат преку Google translate да го преведат текстот. За сите нејаснотии слободно обратете се на овој мејл.

Ladies and Gentlemen,

Students enrolling in the second, fourth and fifth semesters should enroll in a semester for registration, a semester sheet, two fees for a fee of 50,00 denars and a paid tuition fee for the respective semester. Students who are unable to pay the semester can:

  1. to apply for payment of the semester installment (accompanied by appropriate evidence of inability to pay)

  1. to submit a request to stop the studies (with appropriate documentation for the lack of study).

Students who completed the VI semester in the academic year 2017/2018 and did not register a school year 2018/2019 should do this by submitting a registration list for the semester and 50,00 den. payment slip for a fee.

Students who for any reason did not record a semester or a school year or did not put the studies in standstill are considered arbitrarily stopped studying. Consequently, the faculty has no obligations to them.

Students who enrolled in doctoral studies in the second enrollment term in the academic year 2018/2019 will regulate the second, i.e. the fourth semester in May, which will be followed by additional information.

The semester entry will take place from February 18, 2019 (Monday) until February 27, 2019 (Wednesday) from 9:00 to 16:00.

Students from a spoken language other than the Macedonian language can translate the text via Google Translate. For any ambiguity, feel free to contact this email.

Раководител на Библиотеката на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Head of the Library at the Faculty of Law “Iustinianus Primus” in Skopje

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux