ГРАЃАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО И ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ


Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети, а останатите четири предмети да се изборни или опциони предмети, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.