СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Филип Стојковски, студент на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Ефектите на пандемијата од КОВИД-19 врз јавните политики “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа M. teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк:
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-III-ciklus-2021_22.pdf

 1. Услови и начин на запишување студенти: 
 • На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови: 
  • – завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС- кредити од првиот и вториот циклус студии збирно; 
  • – завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности; – стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити; 
  • – остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8. Наставно-научниот/наставнонаучниот и уметнички/научниот совет, со воведување на дополнителни услови, може да овозможи запишување на кандидат со остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 7,5, само по исклучок, доколку се исполнети дополнителните услови утврдени од советот на студиската програма. 
  • – познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик

2. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 
Прв уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 20.9. – 4.10.2021
 • Објавување прелиминарни листи 12.10.2021
 • Одлучување по приговори 18.10.2021
 • Објавување конечни листи 22.10.2021
 • Запишување на кандидатите 25.10. – 3.11.2021

Втор уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 15.12. – 22.12.2021 
 • Објавување прелиминарни листи 27.12.2021 
 • Одлучување по приговори 10.1.2022 
 • Објавување конечни листи 17.1.2022 
 • Запишување на кандидатите 24.1. – 28.1.2022

Документите потребни за пријавување и селекцијата на кандидатите се предвидени во Конкурсот. 

Полагање на Англиски јазик – втора декада

Почитувани студенти, За испитот во понеделник, втора декада, поделени сте во 3 групи повторно – во прилог е листата – видете во која група сте и во колку часот треба да се приклучите (ве молам да се придржувате до декадите и времето! Некои од студентите кои ме замолија да полагаат во втора декада се во првата група).

Преземете ги групите за полагање ТУКА.

За испитот ќе е потребно:

1. Телефон со инсталиран зум којшто ќе треба да се постави странично така што ќе се гледаат работниот простор, студентот и компјутерот. Линкот е следниот: Time:

Jun 14, 2021 09:30 AM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/89577554539?pwd=Q25Yd3gxb2dhWWh3M2xNZll6UWVDdz09

Meeting ID: 895 7755 4539 Passcode: fN4fTs

2. Лаптоп или десктоп компјутер на којшто ќе се работи испитот. Линкот за приклучување на зум од лаптоп или десктоп компјутер е следниот:

Topic: Ispit Praven/ PR Time: Jun 14, 2021 09:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/73515284550?pwd=VjNoSnJuNTlkNmJvKzVnQlB5NFZuQT09

Meeting ID: 735 1528 4550 Passcode: 0nDHrL

И на двата уреда се приклучувате во истото време кое ви е одредено на листата во прилог. Камера и микрофон мора да ви бидат функционални и вклучени.

д-р Зорица Трајкова

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 13 часот, кандидатката Анамарија Спасевска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казнено-правни аспекти на абортусот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 13 часот, кандидатот Целе Најдески, студент на постдипломски студии по казнено право и криминологија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Примената на мерката притвор пред Основниот суд Охрид “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопј

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 12 часот, кандидатката Изабела Васкова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Основи за разрешување и дисциплинско санкционирање на судиите како гаранција за судиската независност “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 12 часот, кандидатката Марија Димитриеска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Криминолошки аспекти на организираниот криминалитет “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Мартин Овчарски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на условите во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија врз положбата на затворениците “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2021 година (четврток) во 14 часот, кандидатот Јовица Димитроски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Праксата на Европскиот суд за човекови права во врска со вршењето на родителските права и обврски: влијание и примена во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатот Стефан Цветковски, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правна анализа на пазарот на капитал со посебен акцент на издавањето и тргувањето со корпоративни обврзници во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје