СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Виктор Јакимовски  Влијанието на енергетските коридори врз Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европска Унија 15.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

08/11/2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЛЕЗЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ФИНАНСОВО ПРАВО

Почитувани студенти,

влезниот колоквиум по предметот Финансово право ќе се спроведе на 16.11 (среда) со почетокот во 12 часот, согласно следниот распоред по простории:

  • студентите чии презимиња започнуваат со А – Ј – во амф.2,
  • студентите чии презимиња заполнуваат со К-Р – во амф.3, и
  • студентите чии презимиња започнуваат со С-Ш – во амф.4.

Почитувањето на овој распоред е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

Влезниот колоквиум е предуслов за полагање на испитот по Финансово право за редовните студенти (студентите кои редовно го имаат запишано предметот, како и оние кои предметот го имаат презапишано!!!). Вонредните студенти немаат обврска за полагање влезен колоквиум, туку доаѓаат директно на испит, при што статусот редовен/вонреден ќе се проверува од индексот на увид.

Колоквиумот ќе се спроведе на материјалот од првите шест недели и истиот ќе се оценува описно “положил/неположил”. Студентите кои влезниот колоквиум нема да го положат во овој термин, истиот ќе го преполагаат во дополнително определен термин пред спроведување на завршниот испит по Финансово право во јануарската испитна сесија.

Катедра по финансово право

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12 часот, кандидатот м-р Емрах Михтароски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Создавањето на сопственичката структура и положбата на малцинските акционери во корпорациите“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) во 10 часот,  кандидатот Аце Дедејски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Мерката притвор пред Основен суд Струмица во периодот од 2017 до 2021 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ЗООМ. 

                   Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Ангела ПанескаПроценката и начинот на вложување на правата од интелектуална сопственост во  корпорациите11.11.2022 (ПЕТОК)13:00Стара сала за ННС
Оливер ВидиковЕнергетската транзиција во рамките на правото на Европската Унија и предизвиците на меѓународните инвеститори во однос на правната сигурност15.11.2022 (ВТОРНИК)14:00Стара сала за ННС
Мартина Ангеловскариминолошките аспекти на убиствата како кривични дела против животот и телото17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Клиника по казнено право
Тамара КостадиноваКазнено правни аспекти на семејно насилство и постапување со деца жртви17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)10:40Клиника по казнено право
Марија Стојковскаовиот концепт на кривично дело силување во компаративното право17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)11:20Клиника по казнено право
Јулијана ЧапрагоскаМеѓународно правна рамка за борба против корупција17..11.2022 (ЧЕТВРТОК)12:00Клиника по казнено право
Евгенија МаркоскаПраво на молчење17..11.2022 (ЧЕТВРТОК)12:40Клиника по казнено право
Адријана Ананиева-ТаневскаКомпаративни решенија – постпенална помош на деца по издржување на институционална воспитна мерка: упатување во воспитна установа и воспитно поправен дом18..11.2022 (ПЕТОК)13:00Клиника по казнено право
Анастасија ПетровскаДецата како жртви на физичко, психичко и сексуално вознемирување18..11.2022 (ПЕТОК)13:40Клиника по казнено право

04/11/2022

КОНКУРС за доделување на 12 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје, Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2022/2023 година

КОНКУРС – Преземете ТУКА.

Евидентен лист – Преземете ТУКА.

Изјава за лични податоци – Преземете ТУКА.

Изјава за некористење на друга стипендија – Преземете ТУКА.

Изјава за точност и идентичност на податоци – Преземете ТУКА.