СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 16.11.2021 година (вторник) во 09.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Начин и постапка на носење на акт за систематизација на работните места“ од кандидатката Мартина Панчевска, студентка на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација. Одбраната ќе се одржи преку електронска платформа MS Teams

8/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 15.11.2021 година (понеделник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „ Заштитата на личните податоци во македонското и правото на Европската Унија“ од кандидатката Марија Даниловска , студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи преку електронската платформа MS Teams

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

8/11/2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 158 став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), студентите запишани на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, согласно Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, потребно е оригиналните документи од претходното образование по завршената уписна постапка да си ги подигнат од службата за студентски прашања.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

3/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Нотарски услуги во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство“ од кандидатот Катерина Николовска, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Одбраната ќе се одржи преку електронската платформа ZOOM .

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на11.11.2021 год. (четвртокво12.00 часот докторандот м-р Лиридон Зенку ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: “Правото во Македонија од VII век до 1371 година, со посебен осврт на Законот за судење на луѓето“.  

Одбраната ќе се одржи во на електронската платформа MS TEAMS.

Од Правниот факултет   

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје 

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Дигитализација на работниот однос – нови реални предизвици“ од кандидатот Димитар Тромбевски, студент на втор циклус студии – насока деловно право. Одбраната ќе се одржи во стара сала на ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Правилата за утврдување на даночната основа кај данокот на добивка согласно македонското даночно право со посебен осврт на принципот на трансферни цени“ од кандидатката Елеонора Попоска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право. Одбраната ќе се одржи преку платформата Microsoft Teams (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZmNjA5NWQtNmRmYy00MDM5LWEyZjktOThiOWZmMGE5YzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 10.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Наплата на нефункционална кредитна изложеност од аспект на монетарната регулатива и практична примена“ од кандидатката Катарина Герасимовска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право. Одбраната ќе се одржи преку платформата Microsoft Teams(линк:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjM4MGY3MzEtN2JiOC00NTM5LWIyYmYtOGZjY2VkMTYzZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%2253873661-f7b5-474d-a025-96428cb753ed%22%7d)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 14.30 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: , „Компаративна анализа на санкциите спрема деца во судир со законот“ од кандидатката Сара Трајчевска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 09.11.2021 година (вторник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Процесна и вонпроцесна заштита на загрозен сведок со посебен осврт на практиката на Европскиот суд за човекови права“ од кандидатката Милена Милкова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право; . Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

2/11/2021