СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.07.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатот Љупчо Бутвски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Душевната болка како критериум за справедлив паричен надомест на нематеријална штета“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( пoнеделник) во 18 часот, кандидатот Филип Србиноски, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Концептот на несообразност на стоките во Виенската конвенција за меѓународна продажба на стоки од 1980 година“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( пoнеделник) во 09 часот, кандидатката Христина Михајловска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Унилатерални арбитражни клаузули во меѓународната трговска арбитража“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( понеделник) во 10 часот, кандидатот Бујар Дардишта, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Соседски права во правниот систем на Република Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( понеделник) во 10:00 часот, кандидатот Дарко Трајкоски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Законодавството и праксата во Република Северна Македонија низ призмата на Истанбулската Конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство и праксата на Европскиот суд за човекови права “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( пoнееелник) во 10 часот, кандидатот Златко Павлески, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Примена на блокчејн технологијата во платежните системи “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година ( пeток) во 12 часот, кандидатот Еверест Бекиров, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правни и економски аспекти на банкарските нефункционални кредити “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година (пeток) во 13:30 часот, кандидатката Бојана Спасеноска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Информираната согласност како конститутивен елемент на казнените дела од сферата на биомедицината “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година (пeток) во 12:45 часот, кандидатката Тања Трајкова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казнено-правно дејство на непресметливоста и облиците на намалена пресметливост “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.07.2021 година (пeток) во 10:30 часот, кандидатката Христина Димитријева, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Криминолошки аспекти на детското престапништво“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје