СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

28/06/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

06/17/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2022 година ( среда) во 11 часот кандидатката Даниела Симоновска, студентка на втор циклус студии – историја на правото ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Дипломатијата на САД за време на Студената војна (со посебен осврт на војната во Виетнам)“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

15/06/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.06.2022 година ( среда) во 10 часот,  кандидатот Петар Поцков, студент на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Версајскиот систем од 1919 година – раѓањето на јавната дипломатија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

15/06/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Маја АлексовскаБрачното и вонбрачното сродство во наследувањето во Република Северна Македонија низ призмата на начелото на рамноправност и еднаквост30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)09:00Стара сала за ННС
Аница  АндоноваВлијание на пресудите на Европскиот суд за човекови права врз реформите на семејното право во Република Северна Македонија30.06.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Стара сала за ННС

06/13/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Златко НовескиДаночната постапка кај даноците на имот во Република Северна Македонија20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Ели ПеливановаПравна анализа на Директивата за механизми за решавање на даночните спорови во Европската унија и нејзиното влијание по македонското даночно право20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Стара сала за ННС
Магдалена ТодороскаФорми на дозволено избегнување на обврската за плаќање данок со посебен осврт на даночните раеви20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

06/09/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Бранкица КрстеваУправниот спор и неговото влијание врз правната сигурност, еднаквоста и законитоста во областа на прекршоците21.06.2022 (ВТОРНИК)09:00Стара сала за ННС
Кристиан ДоневПропагандата и контролата на јавното мислење во Северна Кореј21.06.2022 (ВТОРНИК)13:00Стара сала за ННС

09/06/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Виктор Бучковски  Заштита на трговските марки и географските називи во винската индустрија во Северна Македонија и Хрватска 16.06.2022 (ЧЕТРВТОК)10:00Нова сала за ННС

09/06/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2022 година (среда) во 15.00 часот, кандидатката Ана Бојковска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Улогата на центрите за социјална работа во постапувањето спрема деца“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ZOOM. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

08/06/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2022 година ( среда) во 14.20 часот, кандидатката Теодора Настоска, студентка на втор циклус студии – казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Виктимолошки аспекти на сексуалните кривични дела со посебен осврт на силувањето“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ZOOM. 

                             Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

08/06/2022