СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.01.2022 година (петок) во 14 часот, кандидатот Вахид Бишевац, студент на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Меѓународноправен статус на Палестина“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

21/01/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 24.01.2022 година (понеделник) во 13 часот, кандидатката Елизабета Величковска, студентка на втор циклус студии – уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Имунитетот на пратениците во парламентот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.01.2022 година (петок) во 15 часот, кандидатката Фелекназ Реџепи Бајрам, студентка на втор циклус студии – уставно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Развој и реформи во изборната администрација на Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

14/01/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Едина Беровиќ, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Нотарски тестамент во македонското и споредбеното право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

10/01/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.01.2022 година (петок) во 10 часот, кандидатот Филип Зафировски, студент на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Јавниот поредок според системот на Конвенцијата за признавање и извршување на странските арбитражни одлуки од Њујорк, 1958 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/01/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2021 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Тамара Трпчевска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Недозволена трговија со наркотични дроги како облик на организиран криминал – превенција и сузбивање“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

30/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 11 часот, кандидатот Филип Трпески, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Финансиски истраги со посебен осврт на Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

30/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.01.2022 година (вторник) во 10 часот, кандидатката Јана Петковска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Конфискација на имот – предизвици и компаративни искуства“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

30/12/2021

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 05.01.2022 година (среда) во 10 часот, кандидатката Моника Пеичева, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правен режим на експропријацијата “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

29/12/2021