СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.05.2021 година (понеделник) во 10 часот, кандидатката Елена Симјановска, студент на втор циклус студии – насока право на интелектуална сопственост ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Надлежност на управните судови во областа на трговската марка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 12 часот, кандидатот Ристе Спасовски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договорна солидарност на должниците во домашното и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 28.05.2021 година во 11 часот, кандидатот Филип Пирганоски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Patent Assertion Entities and their Impact on Innovation [Тела за заштита на патенти и нивно влијание врз иновациите]“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.05.2021 година (понеделник) во 10:30 часот, кандидатката Тања Петрушевска, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правна заштита на македонскиот даночен систем со посебен осврт на даночните прекршоци “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Орце Лазаров, студент на втор циклус студии.

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2021 година (вторник) во 11 часот, кандидатката Јована Заткоска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Нетрадиционалните безбедносни предизвици во Западен Балкан “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Никола Голубов, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Преговорите и мирното решавање на меѓународните спорови “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Теамс.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 11 часот, кандидатот Николче Петкоски, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Информатичката технологија во функција на дигиталната форензика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.04.2021 година (петок) во 10 часот, кандидатката Mилкица Санева, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Фактори што влијаат врз детското престапништво на територијата на Основниот суд во Штип “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Марија Ивановска Ал Кхалили, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Вкрстено испитување, правни правила и практика на поставување прашања “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје