СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Виктор Јакимовски  Влијанието на енергетските коридори врз Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европска Унија 15.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

08/11/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) во 10 часот,  кандидатот Аце Дедејски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Мерката притвор пред Основен суд Струмица во периодот од 2017 до 2021 година “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  ЗООМ. 

                   Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Ангела ПанескаПроценката и начинот на вложување на правата од интелектуална сопственост во  корпорациите11.11.2022 (ПЕТОК)13:00Стара сала за ННС
Оливер ВидиковЕнергетската транзиција во рамките на правото на Европската Унија и предизвиците на меѓународните инвеститори во однос на правната сигурност15.11.2022 (ВТОРНИК)14:00Стара сала за ННС
Мартина Ангеловскариминолошките аспекти на убиствата како кривични дела против животот и телото17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)10:00Клиника по казнено право
Тамара КостадиноваКазнено правни аспекти на семејно насилство и постапување со деца жртви17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)10:40Клиника по казнено право
Марија Стојковскаовиот концепт на кривично дело силување во компаративното право17.11.2022 (ЧЕТВРТОК)11:20Клиника по казнено право
Јулијана ЧапрагоскаМеѓународно правна рамка за борба против корупција17..11.2022 (ЧЕТВРТОК)12:00Клиника по казнено право
Евгенија МаркоскаПраво на молчење17..11.2022 (ЧЕТВРТОК)12:40Клиника по казнено право
Адријана Ананиева-ТаневскаКомпаративни решенија – постпенална помош на деца по издржување на институционална воспитна мерка: упатување во воспитна установа и воспитно поправен дом18..11.2022 (ПЕТОК)13:00Клиника по казнено право
Анастасија ПетровскаДецата како жртви на физичко, психичко и сексуално вознемирување18..11.2022 (ПЕТОК)13:40Клиника по казнено право

04/11/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Бранко Костовски  Биомедицинскo потпомогнато оплодување со гестациски носител во Република Северна Македонија de lege lata – de lege ferenda14.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Сандра ЈакимовскаПравни импликации од примената на преимплантациската генетска дијагноза и пренаталната генетска дијагноза14.11.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:30Стара сала за ННС

03/11/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Хасиб ИдризоскиЗаштита на потрошувачите и банкарска дејност09.11.2022 (СРЕДА)14:00Стара сала за ННС

02/11/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Мартин МишевскиУлогата на Европската Унија во  решавањето на конфликти08.11.2022 (ПЕТОК)11:00Стара сала за ННС

27/10/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 04.11.2022 година (Петок) во 12 часот, кандидатката Христина Јованова, студентка на втор циклус студии – односи со јавностќе го брани својот магистерски труд на тема: „Комуникациски и правни аспекти на транспарентноста на судството во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 25.10.2022 година (Вторник) во 11 часот,  кандидатката Теодора Биноска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договори за осигурување од професионална одговорност во македонското право и практика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams. 

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Ема БогдановскаДимензиите на човековите права на одговорот на Ковид-1920.10.2022 (ЧЕТВРТОК)12:00Стара сала за ННС

13/10/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 19.10.2022 (среда) во 12 часот, во Стара сала за ННС, кандидатката Симона Јовановска, студентка на втор циклус на насоката Римско право и приватноправна традиција ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Contractus reales во римското право“.

Од Правниот факултет     

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје  

10/10/2022