СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.02.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатката Теа Лалевска, студент на втор циклус студии – насока Граѓанско материјално и процесно право и ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Права на земјоделско земјиште “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.02.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Ангела Манеска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казненоправна заштита на работните односи во македонското и компаративното казнено право “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2021 година ( вторник) во 11 часот, кандидатот Александар Михајловски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Економски криминалитет со посебен осврт на даночни деликти “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2021 година ( вторник) во 10 часот, кандидатот Александар Ѓеорѓијевски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Етиологија и сузбивање на тероризмот “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2021 година ( вторник) во 09 часот, кандидатката Кристина Соколова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казнени дела против јавен ред и мир – теоретски и практични аспекти “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.02.2021 година ( четврток) во 10-30 часот, кандидатката Симона Томчевска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Институционална рамка на пазарот на капитал во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатот Насер Халил, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на Пандемијата „Covid-19“ врз буџетскиот процес на Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 11 часот, кандидатката Ивана Јоцевска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Меѓународни ревизорски стандарди и нивна примена во македонското законодавство и пракса “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 10 часот, кандидатот Дејан Митровски, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Локално буџетирање: Студија на случај во Општина Бутел “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 08.02.2021 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатката Светлана Тодоровска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Пријателството како легитимна цел на надворешната политика “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје