СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.10.2020 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатот Аце Ивановски ќе го брани својот магистерски труд на тема:„ Начини на основање и организација на акционерско друштво “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.10.2020 година ( понеделник) во 11 часот, кандидатката Симона Јованова ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Едукцијата и доедукацијата на менаџментот како основен предуслов за приближување на македонските компании кон Eвропските пракси – низ призмата на корпоративното управување “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.10.2020 година ( понеделник) во 10 часот, кандидатот Јане Горгиев ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на општественото одговорно инвестирање врз современото корпоративно управување “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.10.2020 година ( среда) во 11 часот, кандидатката Блерта Зеќири ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Заштита на слоганите како трговска марка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 11 часот, кандидатoт Тамара Стоилковска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Појавни облици на корупцијата во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM “.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 10 часот, кандидатoт Салмедин Первизоски ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Кривични дела против бракот, семејството и младината – со посебен осврт врз кривичното дело неплаќање издршка “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM “.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 12 часот, кандидатoт Ангела Анѓеловска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Казненоправни аспекти на лекарска грешка “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, MS TEAMS“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 11 часот, кандидатoт Елена Атанасоска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Профил на жртва на трговија со луѓе “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, MS TEAMS“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.10.2020 година, во 10 часот, кандидатoт Арета Мерџановска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Стратегијата за реформи во правосудниот систем и нејзините имликации во казнено-правното законодавство “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, ZOOM“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.10.2020 година, во 11и 30 часот, кандидатoт Орце Митовски ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Семејното насилство и употребата на службено оружје при извршување на семејно насилство во Република Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје