СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.05.2022 година ( понеделник) во 13 часот,  кандидатката Михаела Иванова, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Предизвиците на новата правна регулатива на пакет  туристички аранжмани и состојбата на заштита  на права  на патниците по прогласувањето на глобалната пандемија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа  Мicrosoft Teams

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Мијалче Иванов Јавниот сервис, информирањето и политичката јавност во европскиот медиумски модел19.04.2022 (ВТОРНИК)12:00Стара сала за ННС

12/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 20.04.2022 година (среда) во 12 часот кандидатот Филип Мишевски, студент на втор циклус студии – односи со јавност ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Еволуција на односите со јавност – развивање стратешка комуникациска инфраструктура преку дигитален PR “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

12/04/2022

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Игор Вељаноски Деловно правоЕфикасност на системот за детска заштита во Република Северна Македонија18.04.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

11/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2022 година (петок) во 09 часот кандидатката Ријалда Мехмедовиќ, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Концептите на јавност наспроти доверливост во инвестициона арбитража “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

08/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2022 година (среда) во 10 часот кандидатката Николина Ѓорѓевска, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Причини за развод на брак во македонското и споредбеното право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопјеѓ

05/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.04.2022 година (понеделник) во 11часот, кандидатката Ана Ивановиќ, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трошоци за исполнување на даночната обврска во домашното и компаративното даночно право“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.04.2022 година ( вторник) во 13 часот, кандидатот Алексеј Јотевски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Основно право на здравствена заштита на затворениците и Европскиот комитет за превенција на тортура, нехуман или деградирачки третман или казнување“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.04.2022 година ( вторник) во 12 часот, кандидатката Радица Малиминова, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Криминолошки аспекти на трговијата со луѓе и криумчарењето на мигранти “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.04.2022 година ( среда) во 15 часот, кандидатот Александар Атанаски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Конфискацијата на имот и имотна корист како посебна казнено правна мерка во казненото законодавство на Република Северна Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

04/04/2022