СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 12 часот, кандидатот Васко Рубаноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно – правна анализа на Директивите за заемна помош на Европската унија релевантни за решавање на проблемот на меѓународно двојно (не)оданочување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/bUe9v8f4czlB“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Тона Карева ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно-правна анализа на Инклузивната рамка за борба против ерозија на даночната основа и селење на добивката и нејзино имплементирање во домашното и компаративното даночно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/mVxVqNXYGvIM“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Мартин Алексов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трговски марки на Европската Унија: новиот пакет реформи, емпириска, квалитативна и квантитативна анализа“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Магдалена Недановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Споредбено-правни аспекти на договорот за пренос на лични податоци“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 11 часот, кандидатот Христијан Кипровски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Споредбена анализа и применливост на регресот и суброгацијата како права од облигационите односи од договорот за осигурување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 12 часот, кандидатот кандидатот Виктор Стојановски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Хоризонтална усогласеност на македонскиот Закон за облигационите односи со Принципите на европското договорно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.06.2020 година во 09 часот, кандидатката Лилјана Блажевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Одговорност на државата за надомест на штета во македонското право и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Јована Ивановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Државата во улога на штетник при посебни случаи на одговорност“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2020 година во 13 часот, кандидатката Катерина Милошева ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Феноменологија на недопуштеното пресадување на човечки органи и ткива “.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Ангела Богоевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Посебни истражни мерки во македонското казнено право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје