СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Мартин Алексов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трговски марки на Европската Унија: новиот пакет реформи, емпириска, квалитативна и квантитативна анализа“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 12 часот, кандидатот Стефан Младеновски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Факторинг во трговското работење“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/bOhWKpaBCHcL “.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Сања Новеска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Финансиско – правни аспекти на ревизијата и контролата на јавните набавки во македонското законодавство“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/lK3s8hCWvDpq“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Ирфан Хасани ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Исламско банкарство и компаративна анализа со конвенционалното банкарство“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/gX5mUIVlqRtL“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 12 часот, кандидатот Васко Рубаноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно – правна анализа на Директивите за заемна помош на Европската унија релевантни за решавање на проблемот на меѓународно двојно (не)оданочување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/bUe9v8f4czlB“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Тона Карева ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно-правна анализа на Инклузивната рамка за борба против ерозија на даночната основа и селење на добивката и нејзино имплементирање во домашното и компаративното даночно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/mVxVqNXYGvIM“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Мартин Алексов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трговски марки на Европската Унија: новиот пакет реформи, емпириска, квалитативна и квантитативна анализа“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 10 часот, кандидатката Магдалена Недановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Споредбено-правни аспекти на договорот за пренос на лични податоци“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 11 часот, кандидатот Христијан Кипровски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Споредбена анализа и применливост на регресот и суброгацијата како права од облигационите односи од договорот за осигурување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 12 часот, кандидатот кандидатот Виктор Стојановски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Хоризонтална усогласеност на македонскиот Закон за облигационите односи со Принципите на европското договорно право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје