СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Борис Кочов ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Одлуки по кривични пријави: Обем на работа на јавните обвинителства во период од 2014 до 2018 година“. Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.
Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
09/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.05.2020 година во 12 часот, кандидатот Ангела Панајотовиќ ќе го брани својотмагистерски труд на тема: ,,Ефикасна заштита на авторските права во дигиталниот свет“. Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.
 Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
08/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 21.05.2020 година  во 12 часот, кандидатот Александар Ташковски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Примена на меѓународното космичко право во внатрешниот поредок на Република Северна Македонија.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа  „Viber“.

 

 Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

07/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 13.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Светислав Васев ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Интегрирана наспроти децентрализирана супервизија на небанкарски финансиски институции“.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и „Viber“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

07/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 12 часот, кандидатот  Кристијан Давидовски ќе го брани својотмагистерски труд на тема: ,,Концептот на регистрирана заедница во правниот систем на Република Северна Македонија.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 13 часот, кандидатката Надица Упчева ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Правото на абортус на гестацискиот носител при постапкта за сурогат мајчинство.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 08.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Владимир Цветаноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Извршувањето врз недвижности заради наплата на парично побарување во македонското право и практика.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 05.05.2020 годинa во 13.30 часот, кандидатот Амир Имери ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Организација, структура и надлежности на трудовиот инспекторат во македонскиот трудово-правен систем

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 12 часот, кандидатот Марио Александар Младеновски ќе го брани својот магистерски труд на тема:,,Видови авторски дела“. Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 30.04.2020 година (четврток) во 13 часот, кандидатката Ивана Ужевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Нуклеарното оружје и меѓународното хуманитарно право.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft teams“.

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје